Vedtægter DSV

 

Vedtægter for De Samvirkende Vejlaug Galgebjerggård 

 

 

De Samvirkende Vejlaug Galgebjerggård vedtægter - Opdateret 2019
§ 1 De Samvirkende Vejlaug 

De Samvirkende Vejlaug omfatter (med undtagelse af Jonathanvej og Dr. Louisesvej vest) samtlige veje syd for Nødebovejen i udstykningen fra matr.nr. 9a Hald by, Torup Sogn, og matr.nr. 3a Torplille by, Torup Sogn, dvs. gennemkørselsvejene Galgebjerggårdsvej og Ingrid Marievej og de lukkede veje Laxtonvej, Boikenvej, Filippavej, Tønnesvej, Dr. Louisesvej (øst), Cox Orangevej, Skovfogedvej og Paradisvænget. 


§ 2 De Samvirkende Vejlaugs anliggende 

De Samvirkende Vejlaug angår de andele af vejarealet matr.nr. 9a Hald by og matr.nr. 3a Torplille by, som iflg. tinglyst skøde er overdraget samme, og omfatter alle grunde, repræsenteret ved ejerne, som grænser ud til disse veje. Ejerne skal bidrage til vejenes vedligeholdelse. 


§ 3 Medlemskab 

De til enhver tid værende ejere af ovennævnte grunde har pligt til at være medlemmer af De Samvirkende Vejlaug. Derudover har ejere af matrikelnumre, der støder op til De Samvirkende Vejlaug mulighed for at indmelde sig som frivillige medlemmer. Ved eventuelt salg eller overdragelse af anden karakter skal der i skødet indføjes, at køberen, respektive overtageren, er medejer af ovenanførte vejmatr. nr. og dermed samtidig medlem af De Samvirkende Vejlaug. Ved eventuelt salg eller overdragelse af anden karakter hæfter den nye ejer for tidligere ejeres eventuelle restancer til vejlauget. 

De Samvirkende Vejlaug er berettiget til på grundejernes vegne at lade sig de nævnte vejarealer tilskøde og pro rata at fordele evt. omkostninger i denne forbindelse på de enkelte ejere, og er endvidere berettiget til at modtage vejretsbidrag, m.m. fra kommende udstykningers benyttelse af gennemkørselsvejene og formidle sådanne bidrag. 


§ 4 De Samvirkende Vejlaugs formål 

De samvirkende Vejlaugs formål er at varetage medlemmernes fælles interesser ved at værne om områdets natur og særpræg samt at vedligeholde de pågældende vejarealer. 


§ 5 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er De Samvirkende Vejlaugs højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i juni - august måned. Medmindre et andet tidspunkt synes gunstigere, afholdes generalforsamlingen sidste søndag i august måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden med e-mail til det enkelte medlem, der har meddelt foreningen sin e-mailadresse.


Medlemmerne meddeler e-mailadresse til dette formål på foreningens hjemmeside www.galgebjerg3390.dk . Meddelelse af e-mailadresse samt ændringer af samme skal – af hensyn til indkaldelse til generalforsamlingens afholdelse, eventuelle indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling samt eventuelle andre meddelelser fra foreningen – finde sted senest 1. maj.” 


Sted og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse fastsættes under hensyn til opnåelse af så stor deltagelse som muligt. 

Forslag, som ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 15. maj. De fremsendte forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen. På general- forsamlingen præsenteres indsendte forslag af forslagsstilleren eller en repræsentant for denne. Hvis der ikke på generalforsamlingen er nogen tilstede, som vil præsentere forslaget, afvises det uden behandling. Hvis der i gennemførelsen af et fremsat forslag må påregnes omkostninger for DSV, påhviler det dét medlem, der fremsætter forslaget til generalforsamlingen, at indhente et overslag over forventede omkostninger hertil og at vedlægge dette til forslaget, når det fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen skal derefter vedlægge dette overslag til forslaget, når dagsordenen for generalforsamlingen fremsendes til medlemmerne. Hvis forslaget vedtages, overtager bestyrelsen (eller hvem, der måtte blive udpeget hertil) at forhandle med mulige leverandører, og såfremt de endelig omkostninger ikke overskrider overslaget med mere end 10 pct. gennemføres forslaget. Hvis de endelig omkostninger overskrider overslaget med mere end 10 pct., gennemføres forslaget ikke, og medlemmerne orienteres herom hurtigst muligt på DSV’s hjemmeside. Forslaget genfremsættes herefter på næste generalforsamling med orientering om den nye pris. Undtaget for disse forpligtelser er forslag, der forventeligt ikke overskrider 5.000 kr. excl. moms, idet forslaget dog ikke gennemføres såfremt omkostningerne til gennemførelse overskrider dette beløb med mere end 10 pct. Hvis der ikke vedlægges overslag over forventede omkostninger til fremsatte forslag kan bestyrelsen vælge at sørge for dette, dog kun således at overslaget skal være vedlagt forslaget når dagsorden til generalforsamling fremsendes

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af, hvad man ønsker taget op til behandling. 


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter, at kravet herom er fremsat, og indkaldes med normalt varsel. 

For alle generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære gælder:

 • Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.
 • Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst 1/5 af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved afgørelser ved almindeligt flertal, uanset de fremmødtes antal. Vedtægtsændringer kan dog kun foretages, når dette er tydeligt optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
 • Stemmer ved fuldmagt accepteres. 


Hver parcel i en generalforsamling kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Med hensyn til fuldmagter gælder at disse for at være gældende skal præcisere følgende: 

 • at der er tale om en fuldmagt 
 • hvilket medlem, der giver fuldmagten (tydeligt navn og anførsel af parcel) 
 • til hvilket medlem, fuldmagten gives (tydeligt navn og adresse på fuldmagtshaver) 
 • hvad der gives fuldmagt til (afgivelse af stemme på givers vegne på ordinær/ekstraordinær 
 • generalforsamling d. (dato), vedr. dagsordenens pkt. XX) 
 • sted og dato for underskrift 
 • underskrift 


Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal omfatte: 

 

1)  Valg af dirigent 

2)  Formandens beretning (og godkendelse). 

3)  Kassererens aflæggelse af regnskabet (med revisorens bemærkninger) til godkendelse. 

4)  Fastlæggelse af bestyrelsens økonomiske råderum for følgende regnskabsår 

5)  Fastsættelse af vejlaugsbidrag. 

6)  Indkomne forslag. 

7)  a. Valg til bestyrelsen 

     b. Valg af formand 

8)  Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor og suppleant for denne. 

9)  Eventuelt. 


§ 6 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består at 10 medlemmer, valgt som formænd for de i § 1 nævnte veje. Formanden, som også indgår som en af de 10 vejformænd, vælges på generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv ved at der udpeges en kasserer og en sekretær. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab. 

Bestyrelsens økonomiske råderum besluttes årligt af generalforsamlingen. Udgifter som overstiger dette råderum kræver en generalforsamlings godkendelse. 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der er valg til halvdelen af bestyrelsesposterne hvert år. Formanden er på valg hvert år. Genvalg er tilladt. Dette gælder også valg af revisor og suppleanter (§ 7 og § 8). 


§ 7 Regnskab og revision 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Generalforsamlingen vælger en revisor, som efter hvert afsluttet regnskabsår skal revidere foreningens regnskaber og påtegne disse i overensstemmelse hermed. Regnskabet afleveres til revisoren umiddelbart efter afslutningen. 


§ 8 Suppleanter 

Generalforsamlingen vælger 1 suppleant for bestyrelsen og 1 suppleant for revisoren. 


§ 9 Vejlaugsbidrag 

Hvert år fastsætter generalforsamlingen vejlaugsbidraget for det kommende år under hensyn til et skøn over kassebeholdningen kontra forventede udgifter i de nærmest følgende år. 

Det ved generalforsamlingen fastsatte vejbidrag skal indbetales efter fremsendt opkrævning. Indbetalingen vil være gældende for indeværende år. 

Stemmeret på generalforsamlinger forudsætter at medlemmet ikke er i restance i forhold til overskredne betalingsfrister i forhold til Vejlauget. 

For medlemmer, som i henhold til eventuelle kendelser angående vejenes istandsættelse er ansat til deltagelse i udgifterne med mere eller mindre end en part svarende til en normal parcel, vil bidragsstørrelsen være at regulere i overensstemmelse hermed. 


§ 10 Administration 

Formanden varetager den daglige ledelse af Vejlaugets anliggender.
Bestyrelsen kan i særlige anliggender supplere sig med sagkyndige medlemmer, dog uden stemmeret. Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger med formandens attestering. 

Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut. Hvis bestyrelsen skønner at formuen er så stor, eller skal indestå så længe, at forrentningen på indskud på en almindelig konto er uacceptabel lav, kan den vælge en alternativ, konservativ investeringspolitik, som skønnes at give bedre afkast. 


Vedtaget på ordinær generalforsamling 25. august 2019.