Vedtægter GG

 

Vedtægter for Galgebjerg Grundejerforening

 

 

Galgebjerg Grundejerforening vedtægter - Opdateret 2019
Vedtaget på konstituerende generalforsamling d. 25.04.69 med ændringer vedtaget på generalforsamlin- ger den 21.11.69, den 02.08.70, den 23.07.77, den 28.8.11 og den 25.08.2013 (rettet tastefejl ”28.08.2013” Arne Rask, formand), den 25.8 2019. 

 

§ 1 Almindeligt
Foreningens navn er "Galgebjerg Grundejerforening”. Hjemsted: Hald by, Torup sogn. 


§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almene forhold over for myndigheder, at bevare områdets landskabelige karakter som fredfyldt fritidsområde, etc., samt i sådanne forhold, der i øvrigt naturligt måtte henhøre under en grundejerforening. Herunder henregnes tilskyndelse og medvirken til oprettelse af påkrævede særskilte arbejds- eller økonomibetonede organer som f.eks. ejer- og vejlaug, med hvilke et samarbejde i øvrigt kan søges sikret gennem egnet fælles repræsentation i de respektive bestyrelser. Hvor disse organer omfatter de nyere udstykninger, hvor klausulen om obligatorisk medlemskab af grundejerforening er anført, vil denne være opfyldt ved medlemskab af "Galgebjerg Grundejerforening", godkendt af Hundested kommune. Udenfor grundejerforeningens formål og virke er sådanne anliggender og/eller ansvar af økonomisk karakter, der normalt påhviler ejer- og/eller vejlaug. 


§ 3 Medlemmer
Som medlem skal optages enhver grundejer inden for det naturlige virkeområde (hvortil regnes arealet mellem afvandingsgrøfterne til Nødebohuse- og Kikhavndiget) samt enkelte grunde vest herfor indenfor Hald bys område. og som tiltræder foreningens formål, i øvrigt efter godkendelse af bestyrelsen. 

 

§ 4 Kontingentet
Kontingentet, hvis størrelse fastsættes på generalforsamling for det efterfølgende år, skal indbetales til foreningens girokonto senest inden udgangen af oktober måned. Der tilstilles hvert medlem indbetalingskort, der kvitteret af postvæsenet samtidig er medlemskort. 

 

§ 5 Indmeldelse
Indmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, og kontingentet, der for 6 måneders medlemskab og derunder udgør halvdelen af det ordinære kontingent, skal indbetales, før medlemskabet er gyldigt. 

 

§ 6 Restance
Eventuel restance kan inddrives uden yderligere advis og uden udgift for foreningen. 

Ethvert medlem, der er i restance med kontingent eller anden pligtig pengeydelse til foreningen, kan af bestyrelsen uden videre slettes som medlem med øjeblikkelig virkning, efter at vedkommende forud skriftligt er gjort bekendt med, at han vil blive slettet, for pligtige medlemmer respektiv udsat for inkasso, hvis han ikke betaler sin skyld inden 8 dage. 

I øvrigt kan udelukkelse af et medlem af foreningen ske ifølge generalforsamlingens beslutning efter reglerne i § 18. 

 

§ 7 Ølonomiske forpligelser
Intet medlem kan pålægges økonomiske forpligtelser, bortset fra betaling af det ordinære årlige medlemskontingent, medmindre forslag herom er vedtaget enstemmigt af alle foreningens medlemmer eller - for mindre grupper - af alle sådanne medlemmer, som et sådant forslag måtte vedrøre. Undtaget herfra er dog mindre opkrævninger til sådanne arbejder, der kræver en samlet indsats for at kunne lykkes (f.eks. mosegrisbekæmpelse), hvor der kun kræves 2/3 majoritet for vedtagelse. Disse bestemmelser vedrører ikke dispositioner over foreningens midler. 

 

§ 8 Udmeldelse
Udmeldelse kan, for ikke obligatoriske medlemmer, ske med 3 måneders varsel skriftligt i anbefalet brev til formanden. Medlemmer har ved udmeldelse intet krav på foreningen. 

Generalforsamlingen:

§ 9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for tidsrummet april - august måned og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af e-mail til det enkelte medlem af dagsordenen. 

§ 9a.
Medlemmerne er forpligtiget til at meddele e-mail adresse til foreningen senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. 

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Extraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af en generalforsamling eller, når forlangende herom rettes til formanden, af mindst 10 % af medlemmerne, samt når bestyrelsen finder det formålstjenligt. En sådan extraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse og indvarsles som den ordinære generalforsamling. 

 

§ 11 Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer, dog kan møderet og stemmeret udøves gennem et deltagende medlem, der er forsynet med skriftlig fuldmagt, dog kun vedr. de i dagsordenen præciserede spørgsmål. Hvert medlem har een stemme. Er flere personer ejer at den samme parcel, har kun een af dem, efter ejernes valg, stemmeret på generalforsamlingen. Uanset at et medlem er ejer af flere parceller, har han kun een stemme. 

 

§ 12 Et medlem, der står i restance, har ingen stemmeret

 

§ 13 Forslag til generalforsamling
Forslag fra medlemmer må, for at kunne komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til formanden senest 8 dage forinden generalforsamlingen afholdes. 

 

§ 14 Dirigent til generalforsamling
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivelse, som skal foretages skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen forlanger det. 

 

§ 15 Behandlede punkter på generalforsamling
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: 

a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
c. Forelæggelse af og afstemning om forslag, som af medlemmer eller bestyrelse måtte 

være anmeldt i henhold til bestemmelser herom. d. Valg af formand.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. f. Valg af revisor.
g. Eventuelt. 

 

§ 16 På generalforsamlingen afgøres alle almindelige beslutninger ved simpel stemmeflerhed. 

 

§ 17 Valgperiode
Alle valg gælder for to år ad gangen, dog således, at halvdelen at den først valgte bestyrelse (evt. + 1) udtaget ved lodtrækning er på valg efter en et-års periode. 

 

§ 18 Vedtægtsændringer
Ændringer i og/eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslaget til ændring er udsendt skriftligt, i sin fulde ordlyd, til samtlige medlemmer senest samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen, og såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

 

§ 19 Foreningens opløsning
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at denne vedtages med 3/4 at de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 højst 5 ugers mellemrum. Den sidste generalforsamling træffer beslutning om, hvorledes der skal disponeres over foreningens aktiver. 

Bestyrelsen:

§ 20 Foreningens bestyrelse
Foreningen ledes at en bestyrelse på 5 medlemmer, der bortset fra formanden konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan både i sit alm. arbejde, og ved evt. afgang i utide, supplere sig med generalforsamlings- valgte suppleanter. 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen at dens medlemmer er til stede. 

Afstemningen foregår efter almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme er afgørende i tilfælde at stemmelighed. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. 

Regnskab:

§ 21 Regnskabsåret
Regnskabsåret løber fra 1/4 til 31/3 indtil 76/77, hvorefter der overgås til kalenderåret (I 3/4 året 1977 opkræves 3/4 kontingent). 

 

§ 22 Revisor
Revisoren gennemgår foreningens regnskaber, der skal afgives til revision senest den 5.1., og forvisser sig om, at de opførte aktiver og kassebeholdningen er til stede. 

Revisoren har ret til i regnskabsårets løb at kontrollere kassebeholdningen og aktiver indestående på konti.